top of page

過去の礼拝の録画

2023年2月5日(日)   降誕節第7主日礼拝

2023年2月12日(日) 降誕節第8主日礼拝

2023年2月22日(水) 灰の水曜日礼拝

2023年2月26日(日) 受難節第1主日礼拝

2023年3月5日(日)   受難節第2主日礼拝

2023年3月12日(日) 受難節第3主日礼拝

2023年3月19日(日) 受難節第4主日礼拝

2023年3月26日(日) 受難節第5主日礼拝

bottom of page